Algemene Leveringsvoorwaarden.

Algemene Leveringsvoorwaarden Atelier Zilversmidse, Evi Jewelry, www.evi-jewelry.nl  en edelsmid/beeldend kunstenaar/ vormgever Evelien van Laar ( hierna genoemd als Evelien van Laar)

Algemeen:

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Evelien van Laar en consumenten.

1.2

Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3

Evelien van Laar is edelsmid/ beeldend kunstenaar en vormgever. Als zodanig houdt Evelien van Laar zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal, metalen, (half) edelsteen, edelsteen, steen en klei.

1.4

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1

De overeenkomst tussen Evelien van Laar en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Evelien van Laar, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Evelien van Laar aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

3.1

De tussen Evelien van Laar en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen

3.2

Van de tussen  Evelien van Laar en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dit wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Evelien van Laar nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3

Indien tussen Evelien van Laar en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Evelien van Laar overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Evelien van Laar gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt. Voor verzending dient het gehele aankoop bedrag voldaan te zijn. Prijzen zijn inclusief BTW en aangetekende verzending, tenzij anders overeengekomen.

De kosten voor grondstoffen dienen altijd vooraf te worden voldaan, te weten 50 % van het totale aankoop bedrag.  Bij aankoop van een object via de website www.evi-jewelry.nl dient ten alle tijden de betaling vooraf te geschieden via bankoverschrijving.

4.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant ( u ontvangt dan een betalingsbewijs), door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Evelien  van Laar aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Evelien van Laar over te gaan tot verrekening.

4.3

Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Evelien van Laar heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Evelien van Laar , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Evelien van Laar de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4

Indien de overeenkomst tussen Evelien van Laar en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Evelien van Laar een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5

Evelien  van Laar is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Evelien van Laar dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Evelien van Laar, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1

De door Evelien  van Laar vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, foto’s en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Evelien van Laar, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Evelien van Laar, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:

6.1

Levering door Evelien van Laar vindt plaats doordat het object in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument  Evelien  van Laar in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen, met uitsluiting van overmacht.

6.4

Indien Evelien van Laar niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5

Evelien  van Laar is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet

6.6

Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal  van Laar gerechtigd zijn de kosten van opslag van het object aan de consument in rekening te brengen. Evelien van Laar dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van het object gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van het object is Evelien van Laar, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden het object te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1

Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige objecten draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde object wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van  Evelien van Laar kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Evelien van Laar niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden het object.

7.2

Bij het in bewaring geven van een object zal Evelien  van Laar de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Evelien van Laar komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3

Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan het object mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van Evelien van Laar is te wijten.

7.4

De eigendom van een door  Evelien van Laar te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Evelien van Laar  zijn voldaan.

7.5

Evelien van Laar zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Evelien van Laar alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van het object.

Klachten, gebreken en garantie:

8.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte object, te controleren of het object  voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 dagen nadat de feitelijke overdracht van het object  heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Evelien van Laar mede te delen.

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van het object , aan de consument, schriftelijk en gespecificeerd, aan Evelien van Laar te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn,  schriftelijk en gespecificeerd, aan Evelien van Laar te worden meegedeeld.

8.3

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Evelien van Laar met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4

De consument dient Evelien  van Laar schriftelijk aan te manen het object te herstellen dan wel aan te passen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt en het object hiervoor aan Evelien van Laar ter beschikking te stellen. Indien Evelien van Laar voorts niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde het object te laten herstellen en de kosten daarvan op Evelien van Laar te verhalen.

8.5

Evelien van Laar garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2 en 8.6.

8.6

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

1.     de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;

2.     normale slijtage;

3.     be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder inbegrepen de koper;

4.     de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

5.     materialen of zaken, die door de koper aan Evelien van Laar ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;

6.     materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Evelien van Laar  tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Evelien van Laar zich bevindt.

9.2

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

10. Prijswijzigingen;

Evelien van Laar behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.

Bij ontvangst van uw betaling, zal Evelien van Laar een eventuele prijswijziging niet meer aan u doorberekenen met uitzondering van eventuele veranderingen in de prijzen van grondstoffen met name edelmetaal en edelmetaallegeringen.

11. Bedrijfsgegevens

Atelier Zilversmidse, Evi Jewelry , www.evi-jewelry.nl en Evelien van Laar

K.v.K nummer: 9176160

BTW nummer: NL132336091-B01

Central Register number Waarborg Holland 29108

Telefoon (+31) 6-26.95.95.59

goudsmidevelien@gmail.com